Dvar Torah

Dvar Torah This Week – Today’s Torah Portion Analysis

Watch the Dvar Torah videos below, with fascinating insights on today’s Torah portion.

Parashat Bo

Parashat Vaera

Parashat Shemot

Parashat VaYechi

Parashat VaYigash

Parashat Miketz

Parashat Veyeshev

Parashat Vayishlach

Parashat Vayetze

Parashat Toldot

Parashat Chayei Sarah

Parashat Vayera

Parashat Lech Lecha

Parashat Noah

Parashat V’Zot HaBerachah

Parashat Haazinu

Parashat Vayelech

Parashat Nitzavim

Parashat Ki Tavo

Parashat Ki Teizei

Parashat Shoftim

Parashat Re’eh

Parashat Ekev

Parashat Vaetchanan

Parashat Devarim

Parashat Matot-Masei

Parashat Balak

Parashat Chukat

Parashat Korach